Từ ngày 01/03/2021, Nhanh.vn đã chính thức chạy bản mới (Xem thông báo: tại đây).

Bản Vpage2 và Vpage hiện tại là như nhau về mọi chức năng, chúng tôi sẽ không duy trì Vpage2 nữa, xin vui lòng sử dụng Vpage.nhanh.vn.

Xin cảm ơn.